تقویتی-1400-01

دکتر شاملو (زیست دهم پیشرفته 1401)

دوشنبه ها ازساعت 18:45 الی 20:15 . . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

مهندس آرین جاماسبی (ریاضی دهم 1401)

شنبه ها از ساعت 17:00 الی 18:30 . . . . . . . . . . . مهر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

مهندس شهبازی (فیزیک دهم 1401)

پنج شنبه ها از ساعت 21:00 الی 22:30 . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

مهندس آرین جاماسبی (حسابان یازدهم 1401)

پنج شنبه ها از ساعت 11:30 الی 13:00 . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

مهندس آرین جاماسبی (آمار و احتمال یازدهم 1401)

پنج شنبه ها از ساعت 17:00 الی 18:30 . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

استاد پوشنه (شیمی دهم 1401)

چهارشنبه ها ازساعت 13:45 الی 15:15 . . . . . . . . . . . . . مهر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

استاد بحری (ریاضی نهم 1401)

سه شنبه ها ازساعت 15:15 الی 16:45 . . . . . . . . . . . . . مهر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

دکتر اکبری (زیست یازدهم 1401)

سه شنبه ها ازساعت 13:30 الی 15:00 . . . . . . . . . . . . . مهر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

استاد اسماعیلی (عربی دهم 1401)

دوشنبه ها ازساعت 13:30 الی 15:00 . . . . . . . . . . . . . مهر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

دکتر دولت آبادی (ریاضی دهم 1401)

دوشنبه ها ازساعت 20:30 الی 22:00 . . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

مهندس جاماسبی (ریاضی نهم 1401)

یک شنبه ها ازساعت 13:30 الی 15:00 . . . . . . . . . . . . . مهر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

استاد آزاده (ریاضی تجربی/حسابان یازدهم 1401)

شنبه ها از ساعت 17:00 الی 18:30 . . . . . . . . . . . مهر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

« » صفحه 1 / 4

  • No products in the cart.