دهم-تقویتی-99-1400

استاد بحری(ریاضی دهم انسانی)

سه شنبه ها ازساعت 15:15 الی 16:45 . . . . . . . . . . . . مهر 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

590000 هزار تومان

مهندس آرین جاماسبی (ریاضی دهم)

پنج شنبه ها ازساعت 15:15 الی 16:45 . . . . . . . . . . . مهر 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

مهندس جاماسبی (ریاضی دهم)

چهارشنبه ها از ساعت 15:15 الی 16:45 . . . . . . . . . . . مهر 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

دکتر حشم پیشه (زیست شناسی دهم)

دوشنبه ها از ساعت 15:15 الی 16:45 . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

مهندس گندمی (فیزیک دهم)

شنبه ها ازساعت 20:30 الی 22:00 . . . . . . . . . . . . . مهر 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

590000 هزارتومان

مهندس شهبازی (فیزیک دهم/کنکور دهم)

پنج شنبه ها از ساعت 20:30 الی 22:00 . . . . . . . . . . . مهر 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

مهندس حکاک (شیمی دهم)

جمعه ها از ساعت 15:30 الی 18:30 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

مهندس بشیرزاده (ریاضی دهم)

سه شنبه ها از ساعت 20:45 الی 22:15 . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

مهندس بشیرزاده (هندسه دهم)

دوشنبه ها از ساعت 17:00 الی 18:30 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

دکتر آذر (زیست شناسی دهم)

یکشنبه ها از ساعت 17:00 الی 18:30 . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

مهندس مدرسه دوست (فیزیک دهم)

چهارشنبه ها از ساعت 19:15 الی 20:45 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

مهندس رسولی (شیمی دهم)

شنبه ها از ساعت 18:45 الی 20:15 . . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...


  • No products in the cart.