علوم انسانی-1400

استاد مختاری (جامعه شناسی)

سه شنبه ها ازساعت 19:15 الی 20:45 . . . . . . . . . . . . آبان 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

استاد مهاجر (کنکور عربی اختصاصی انسانی)

یکشنبه ها ازساعت 18:40 الی 19:25 . . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

استاد مدنی (کنکور اقتصاد)

پنج شنبه ها از ساعت 11:30 الی 13:00 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

استاد مدنی (کنکور فلسفه و منطق)

دوشنبه ها ازساعت 16:45 الی 18:15 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

استاد مدنی (کنکور روانشناسی)

پنج شنبه ها از ساعت 13:15 الی 14:45 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

استاد جعفری (کنکور ادبیات انسانی-عمومی و اختصاصی)

چهارشنبه ها از ساعت 19:00 الی 21:30 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

استاد ترابی (کنکور ریاضی انسانی)

پنج شنبه ها از ساعت 15:00 الی 18:15 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...


  • No products in the cart.