علوم انسانی 1401

استاد مدنی (کنکور فلسفه و منطق 1401)

پنج شنبه ها ازساعت 19:00 الی 22:15 . . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

استاد مدنی (کنکور روانشناسی 1401)

دوشنبه ها ازساعت 21:15 الی 22:45 . . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

استاد مدنی (کنکور اقتصاد 1401)

جهارشنبه ها ازساعت 21:45 الی 23:45 . . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

استاد مهاجر (کنکور عربی اختصاصی انسانی1401)

یک شنبه ها ازساعت 18:40 الی 19:25 . . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

استاد جعفری (کنکور ادبیات انسانی-عمومی و اختصاصی1401)

جهارشنبه ها ازساعت 19:00 الی 21:30 . . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

استاد ترابی (کنکور ریاضی انسانی1401)

شنبه ها از ساعت 18:45 الی 21:45 . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...


  • No products in the cart.