علوم ریاضی-1401

مهندس طلوعی (کنکور شیمی 1401)

پنج شنبه ها ازساعت 15:30 الی 18:45 . . . . . . . . . . . . . مرداد 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

استاد طاهری (کنکور ریاضی تجربی/حسابان 1401)

چهارشنبه ها از ساعت 15:15 الی 18:30 . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

استاد عیوض (کنکور گسسته 1401)

سه شنبه ها از ساعت 19:30 الی 21:45 . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

استاد یوسفیان (کنکور هندسه 1401)

سه شنبه ها از ساعت 17:00 الی 19:15 . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

دکتر آزاده (کنکور حسابان/ریاضی تجربی 1401)

شنبه ها از ساعت 18:45 الی 21:45 . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

مهندس گلزاری (کنکور ریاضی تجربی/حسابان 1401)

جهارشنبه ها ازساعت 15:30 الی 18:45 . . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

دکتر دولت آبادی (کنکور گسسته 1401)

سه شنبه ها ازساعت 19:30 الی 21:45 . . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

دکتر دولت آبادی (کنکور هندسه 1401)

سه شنبه ها ازساعت 17:00 الی 19:15 . . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

مهندس جاماسبی (کنکور ریاضی تجربی/حسابان 1401)

یک شنبه ها ازساعت 15:15 الی 18:30 . . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

مهندس بیات (کنکور ریاضی تجربی/حسابان 1401)

چهارشنبه ها از ساعت 14:30 الی 18:45 . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

مهندس گندمی (کنکور فیزیک1401)

دوشنبه ها ازساعت 17:15 الی 21:00 . . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

« » صفحه 1 / 2

  • No products in the cart.