عمومی-1400

استاد مهاجر (کنکور عربی)

یکشنبه ها از ساعت 19:30 الی 21:00 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

استاد قیومی (کنکور زبان)

دوشنبه ها ازساعت 14:30 الی 16:00 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

استاد صائلی (کنکور دین و زندگی)

یکشنبه ها از ساعت 21:15 الی 22:45 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

استاد زینعلی (کنکور زبان انگلیسی)

چهارشنبه ها ازساعت 10:00 الی 11:15 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

استاد جعفری (کنکور ادبیات انسانی-عمومی و اختصاصی)

چهارشنبه ها از ساعت 19:00 الی 21:30 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

استاد ترابی (کنکور عربی)

شنبه ها ازساعت 22:00 الی 23:30 . . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

استاد پازوکی (کنکور ادبیات)

سه شنبه ها از ساعت 21:30 الی 23:45 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...


  • No products in the cart.