مشاوره-1401

استاد ارسنجانی (مشاوره و برنامه ریزی کنکور 1401)

دوشنبه ها ازساعت 16:15 الی 17:00 . . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

استاد علی اکبری (مشاوره و برنامه ریزی کنکور 1401)

شنبه ها از ساعت 18:00 الی 18:45 . . . . . . . . . . . . تیر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

استاد هاتفی (مشاوره و برنامه ریزی کنکور 1401)

شنبه ها ازساعت 18:00 الی18:45 . . . . . . . . . . تیر1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

استاد ترکمن (مشاوره و برنامه ریزی کنکور 1401)

دوشنبه ها ازساعت 22:00 الی 23:00 . . . . . . . . . . تیر1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...


  • No products in the cart.