یازدهم-تقویتی-99-1400

استاد بحری(ریاضی یازدهم انسانی)

سه شنبه ها از ساعت 17:00 الی 18:30 . . . . . . . . . . . . مهر 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

استاد مهاجر(عربی یازدهم)

یکشنبه ها ازساعت 17:00 الی 18:30 . . . . . . . . . . . . آبان 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

590000 هزارتومان

مهندس آرین جاماسبی (ریاضی یازدهم تجربی)

پنج شنبه ها ازساعت 17:00 الی 18:30 . . . . . . . . . . . مهر 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

استاد عقبائی (هندسه وآمار احتمال یازدهم)

پنج شنبه ها از ساعت 09:45 الی 11:15 . . . . . . . . . . . مهر 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

590000 هزارتومان

دکتر دولت آبادی (هندسه و آمار یازدهم)

یکشنبه ها ازساعت 20:30 الی 22:00 . . . . . . . . . . . . مهر 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

590000 هزارتومان

دکتر آذر (زیست شناسی یازدهم)

یکشنبه ها ازساعت 15:15 الی 16:45 . . . . . . . . . . . . مهر 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

مهندس گندمی (فیزیک یازدهم)

یکشنبه ها ساعت 18:45 الی 20:15 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

مهندس جاماسبی (ریاضی یازدهم تجربی)

دوشنبه ها ازساعت 15:15 الی 16:45 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

دکتر حشم پیشه (زیست شناسی یازدهم)

دوشنبه ها از ساعت 17:00 الی 18:30 . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

مهندس بشیرزاده (ریاضی یازدهم تجربی)

جمعه ها از ساعت 15:30 الی 17:00 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

مهندس مدرسه دوست (فیزیک یازدهم)

پنج شنبه ها از ساعت 21:00 الی 22:30 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

مهندس بشیرزاده (حسابان یازدهم)

سه شنبه ها از ساعت 19:00 الی 20:30 . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده بیشتر ...

« » صفحه 1 / 2

  • No products in the cart.